Przetargi i zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP/1.4.1
Bronisław Mrugała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta firmy TechnoAlpin East Europe s.r.o.

Dane o ofertach:
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba ofert odrzuconych: 0

Tryb postępowania:
tryb zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
CPV: 42418290-8 Urządzenia do wyciągów narciarskich

Nazwa i adres zamawiającego:

Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM
ul. Jasień 9, 38-700 Ustrzyki Dolne 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca, który został wybrany:

TechnoAlpin East Europe s.r.o. Priemyselná 2 010 01 Žilina 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP/1.4.1

Bronisław Mrugała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego dostawy, montażu oraz uruchomieniu fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0167/19.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe – plik PDF

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO

Załącznik nr 5 – wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/1.4.1

Bronisław Mrugała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego dostawy, montażu oraz uruchomieniu fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0167/19.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe – plik PDF

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO

Załącznik nr 5 – wzór umowy

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO